Regulamin

REGULAMIN SERWISU xgielda.pl

I. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Xleasing usług na rzecz użytkowników Internetu, w tym przedsiębiorców, polegających na umożliwieniu zamieszczania oraz przeglądania przez nich Ogłoszeń w Serwisie xgielda.pl oraz zasady dostępu i korzystania z zasobów Serwisu xgielda.pl.
 2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu xgielda.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w standardową przeglądarkę stron internetowych.

II. Definicje

 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio:
  1. Xleasing – Xleasing Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie, adres: ul. Władysława Jagiełły nr 7 lok. 1, 81-757 Sopot, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000334937, numerze identyfikacji podatkowej NIP: 5842683019, REGON: 220868567.
  2. Serwis xgielda.pl – prowadzony przez Xleasing w języku polskim internetowy serwis ogłoszeniowy, w ramach którego użytkownicy Internetu mogą zamieszczać i przeglądać Ogłoszenia, dostępny w domenie internetowej www.xgielda.pl lub wcześniej na stronie internetowej www.xleasing.pl/gielda.
  3. Ogłoszenie – sporządzone przez Ogłoszeniodawcę ogłoszenie, dotyczące oferty sprzedaży lub najmu (zaproszenie do składania ofert) zamieszczane w Serwisie xgielda.pl, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
  4. Konto – zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w Serwisie xgielda.pl na rzecz Użytkownika, umożliwiający korzystanie z Serwisu xgielda.pl i gromadzący informacje na temat korzystania przez Użytkownika z Serwisu xgielda.pl. Dostęp do Konta zapewnia podany przez Użytkownika unikalny adres e-mail (login) i hasło.
  5. Użytkownik – Klient lub Ogłoszeniodawca.
  6. Klient – użytkownik, który posiada dane do zalogowania się w Serwisie xgielda.pl, umożliwiające przeglądanie Ogłoszeń z widoczną ceną lub czynszem najmu oferowanego przez Ogłoszeniodawcę Produktu oraz umożliwiające nawiązanie kontaktu z Ogłoszeniodawcą.
  7. Ogłoszeniodawca – użytkownik (Dostawca lub Ogłoszeniodawca
  8. Incydentalny), który wystawia ogłoszenie dotyczące Produktu w Serwisie xgielda.pl.
  9. Dostawca – użytkownik, który w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zajmuje się handlem Produktami, które oferuje za pośrednictwem Serwisu xgielda.pl, w którym posiada zarejestrowane Konto, umożliwiające zamieszczanie Ogłoszeń.
  10. Ogłoszeniodawca Incydentalny – użytkownik (konsument lub przedsiębiorca w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), który oferuje za pośrednictwem Serwisu xgielda.pl sprzedaż lub najem Produktu, a złożona oferta ma charakter incydentalny, niezwiązany z prowadzoną przez użytkownika działalnością gospodarczą.
  11. Produkt – maszyna, urządzenie, pojazd mechaniczny lub inny produkt oferowany za pośrednictwem Serwisu xgielda.pl
  12. Cennik – zestawienie ustalonych przez Xleasing opłat za Punkty lub pakiety Punktów, które mogą być przedmiotem sprzedaży na rzecz Ogłoszeniodawców w ramach Serwisu xgielda.pl na zasadach określonych w Regulaminie.
  13. Punkty – jednostki przyznawane Ogłoszeniodawcom przez Xleasing oraz zgromadzone na Koncie w zamian za uiszczane opłaty, uprawniające do aktywowania w Serwisie xgielda.pl dodatkowych usług promowania Ogłoszeń.
  14. Regulamin – niniejszy regulamin.

III. Ogólne warunki korzystania z Serwisu xgielda.pl

 1. Ogłoszenie pochodzi od Ogłoszeniodawcy, który samodzielnie ustala jego treść.
 2. W Serwisie xgielda.pl nie odbywa się sprzedaż – nie ma sprzedających i kupujących. Serwis xgielda.pl jest platformą służącą do zamieszczania i wyszukiwania Ogłoszeń i umożliwia nawiązanie kontaktu pomiędzy potencjalnymi sprzedającymi i kupującymi.
 3. Ogłoszenie może dotyczyć sprzedaży tylko jednego Produktu, ze wskazaną rzeczywistą ceną netto i opcjonalnie ceną brutto. Jednocześnie ten sam Produkt w danej chwili nie może być przedmiotem innego Ogłoszenia tego samego Ogłoszeniodawcy.
 4. Ogłoszeniodawca nie jest uprawniony do zamieszczania w Serwisie xgielda.pl Ogłoszeń dotyczących sprzedaży Produktu za cenę niższą niż 100,00 (słownie: sto i 00/100) złotych netto oraz dotyczących najmu Produktu za czynsz najmu niższy niż 100,00 (słownie: sto i 00/100) złotych netto miesięcznie.
 5. Podstawowy czas emisji Ogłoszenia w Serwisie xgielda.pl wynosi 30 dni. Emisja Ogłoszenia w Serwisie xgielda.pl może zostać przedłużona. Niektóre Ogłoszenia Dostawców mogą mieć charakter ekspozycji stałej. Opcja ta zostanie udostępniona Dostawcy po uprzednim uzgodnieniu takiego sposobu emisji Ogłoszenia z Xleasing.
 6. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym, samo zaś zamieszczenie Ogłoszenia winno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar sprzedaży lub najmu Produktu za wskazaną w tym Ogłoszeniu ceną lub czynszem najmu. Wszystkie informacje zamieszczone w Ogłoszeniu pochodzą od Ogłoszeniodawcy, a Xleasing nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonego w Serwisie xgielda.pl Ogłoszenia.
 7. Celem Ogłoszeń publikowanych w Serwisie xgielda.pl jest wyłącznie dostarczenie informacji Klientom. Xleasing nie gwarantuje, że informacje umieszczane w Serwisie xgielda.pl przez Ogłoszeniodawców są wolne od błędów. Przed zakupem Produktu wystawionego w Serwisie xgielda.pl, Klient powinien dołożyć należytej staranności w celu sprawdzenia u Ogłoszeniodawcy wszystkich szczegółów, które wpływają na ewentualne podjęcie decyzji o zawarciu transakcji.
 8. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za publikowane w Ogłoszeniu treści (w tym zdjęcia) i jednocześnie oświadcza i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a ich publikacja nie narusza Regulaminu, praw i interesów Xleasing oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Xleasing nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Ogłoszeniodawców, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.
 9. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu xgielda.pl materiałów wymaga każdorazowo zgody Xleasing i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Xleasing oraz Ogłoszeniodawców. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie xgielda.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu xgielda.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody Xleasing.
 10. Dozwolone jest pobieranie i wtórne wykorzystanie nieistotnej części baz danych służących do realizacji zadań Serwisu xgielda.pl, o ile nie prowadzi to do naruszenia określonych w Regulaminie zasad korzystania z Serwisu xgielda.pl, a w szczególności nie polega na powtarzającym się i systematycznym pobieraniu danych, ich agregowaniu lub przetwarzaniu w sposób sprzeczny z Regulaminem i nie powoduje nieusprawiedliwionego naruszenia słusznych interesów Xleasing.

IV. Ogłoszenia – rejestracja, Konto i edycja danych przez Ogłoszeniodawcę

 1. Pierwsze zamieszczenie Ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Ogłoszeniodawcę odpowiedniego formularza i utworzenia Konta. Przeglądanie Ogłoszeń przez Klienta wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Ogłoszeniodawcę odpowiedniego formularza i utworzenia Konta.
 2. W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej w ust. 1., na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna Xleasing, służąca do aktywacji Konta oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje.
 3. Utworzenie Konta Ogłoszeniodawcy, obok aktywacji Ogłoszeń, zapewnia Ogłoszeniodawcy dodatkowo pełen dostęp do jego Ogłoszeń (np. w celu ich modyfikacji) i korespondencji z innymi Ogłoszeniodawcami lub Klientami, którzy nawiążą z nim kontakt za pośrednictwem Serwisu xgielda.pl.
 4. Utworzenie Konta Klienta umożliwia użytkownikowi przeglądanie Ogłoszeń z widoczną ceną lub widocznym czynszem najmu oferowanego przez Ogłoszeniodawcę Produktu oraz umożliwia nawiązanie kontaktu z Ogłoszeniodawcą.
 5. Aktywacja Konta następuje po utworzeniu hasła i wskazaniu adresu e-mail Użytkownika na odpowiedniej stronie Serwisu xgielda.pl. Po dokonaniu czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, Xleasing na podany przez Użytkownika adres e-mail wyśle wiadomość wskazującą sposób aktywacji Konta (link aktywacyjny) oraz inne wymagane prawem informacje.
 6. Zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Xleasing w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 7. Treść Ogłoszenia powinna zostać sporządzona poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Serwisu xgielda.pl, poprzez jego uzupełnienie co najmniej w zakresie pól oznaczonych jako obowiązkowe.
 8. Niezamieszczenie przez Ogłoszeniodawcę w Ogłoszeniu danych w polach odznaczonych jako pola obowiązkowe uniemożliwia zamieszczenie Ogłoszenia.
 9. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu xgielda.pl może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów. Przez osoby umocowane do działania w ich imieniu, rozumie się również pracowników Xleasing lub inne osoby związane z Xleasing stosunkiem cywilnoprawnym, do których obowiązków należy m.in. zakładanie Kont dla Użytkowników oraz zamieszczanie Ogłoszeń w Serwisie xgielda.pl na rzecz Ogłoszeniodawców, po uprzednim ustaleniu wszelkich niezbędnych informacji z Użytkownikami.
 10. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie xgielda.pl, chyba że uzyska zgodę Xleasing na rejestrację więcej niż jednego Konta w Serwisie xgielda.pl.
 11. Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów e-mail, zarówno do tworzenia Konta, jak i zamieszczenia Ogłoszenia.
 12. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik składa oświadczenie, że podane przez niego dane są zgodne z prawdą, a także, że będzie niezwłocznie informował Xleasing o wszelkich istotnych zmianach podanych danych.
 13. Xleasing ma prawo odmówić rejestracji Konta bez podania przyczyny.
 14. Xleasing może wyłączyć Konto Użytkownika, jeżeli wprowadzone dane są niekompletne, nieprawidłowe lub jeżeli Użytkownik nie powiadomi o zmianach w swoich danych osobowych. Wyłączenie Konta Użytkownika z przyczyn określonych w zdaniu poprzednim będzie wiązać się z niemożnością skorzystania ze zgromadzonych na Koncie Użytkownika Punktów do czasu ponownego włączenia Konta Użytkownika. W przypadku, gdy to nie nastąpi, Użytkownikowi nie będzie przysługiwać żadna rekompensata za niewykorzystane zgromadzone Punkty oraz niewyświetlanie Ogłoszeń w Serwisie xgielda.pl.
 15. Xleasing może usunąć Konto Użytkownika w Serwisie xgielda.pl w przypadku łamania przez niego postanowień Regulaminu. Niezależnie od powyższego, Xleasing ma prawo usunąć Konto Użytkownika w Serwisie xgielda.pl po upływie 2 miesięcy od terminu wyłączenia Konta Użytkownika z przyczyn opisanych w ust. 14 powyżej. W przypadku usunięcia Konta Użytkownika w Serwisie xgielda.pl, Użytkownikowi nie będzie przysługiwać żadna rekompensata za niewykorzystane zgromadzone Punkty oraz zwrot jakichkolwiek opłat uiszczonych przez Użytkownika na poczet Punktów.

V. Usługi dodatkowe – promowanie Ogłoszeń

 1. Ogłoszeniodawca może dodatkowo promować zamieszczone Ogłoszenia, aktywując w Serwisie xgielda.pl jedną lub więcej Usług Promowania Ogłoszeń, opisanych w Załączniku nr 2 do Regulaminu (Usługi Promowania Ogłoszeń) w zamian za zgromadzone na Koncie Punkty.
 2. Usługi Promowania Ogłoszeń odnoszą skutek przez określoną w Załączniku nr 2 liczbę dni od momentu ich aktywacji, z tym zastrzeżeniem, że nie dłużej niż do końca czasu emisji Ogłoszenia.
 3. Zakres i warunki świadczenia niektórych Usług Promowania Ogłoszeń mogą być określone w odrębnych regulaminach. Do celów realizacji omawianych usług prawa i obowiązki Ogłoszeniodawców mogą zostać ukształtowane w inny sposób niż w Regulaminie. Warunkiem korzystania z takich usług przez Ogłoszeniodawców jest akceptacja właściwego regulaminu.

VI. Zasady odpowiedzialności

 1. Xleasing umożliwiając emisję Ogłoszeń zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji w niezbędnym zakresie, w przypadku stwierdzenia niezgodności Ogłoszenia z Regulaminem, o czym niezwłocznie poinformuje Ogłoszeniodawcę.
 2. Xleasing nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez Ogłoszeniodawcę umów zawartych w związku z Ogłoszeniem, jak również za następstwa działań podjętych przez Ogłoszeniodawcę oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Xleasing nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny, bezpieczeństwo lub legalność oferowanych Produktów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych w Ogłoszeniach przez Ogłoszeniodawcę, a także zdolność potencjalnych sprzedających oraz kupujących do realizacji ewentualnej transakcji.
 3. Za naruszenie Regulaminu uznawane jest m.in.: istotne zaniżenie wartości przedmiotu sprzedaży lub najmu, manipulacja słowami kluczowymi w Ogłoszeniu, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii lub podanie informacji wprowadzających w błąd. Naruszenie Regulaminu stanowi także oferowanie do sprzedaży lub najmu Produktów na części, zdekompletowanych, spalonych, zamieszczanie Ogłoszeń mających charakter licytacji lub aukcji Produktu oraz dodawanie zdjęć zawierających produkty i usługi inne niż te, będące przedmiotem Ogłoszenia. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Xleasing stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia, a także zawieszeniem świadczenia usług w ramach Serwisu xgielda.pl i wyłączeniem Konta Ogłoszeniodawcy. W takim wypadku, postanowienia art. IV. ust. 14. i 15. stosuje się odpowiednio.
 4. Xleasing ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
  1. powszechnie uznane za obraźliwe
  2. noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji
  3. naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej
  4. szkodzące Xleasing lub innym podmiotom
  5. wprowadzające w błąd
  6. zawierające numer telefonu, adres e-mail, adres strony internetowej, logo lub nazwę firmy w treści Ogłoszenia (w tym także na zdjęciach)
 5. We wskazanych powyżej przypadkach Ogłoszeniodawcy nie przysługuje rekompensata z tytułu usuniętych Ogłoszeń. Dotyczy to w szczególności rekompensaty za niewykorzystane, zgromadzone Punkty oraz zwrotu jakichkolwiek opłat uiszczonych przez Ogłoszeniodawcę na poczet Punktów.
 6. Xleasing nie odpowiada ponadto za:
  1. brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia
  2. ilość oraz atrakcyjność zamieszczonych w Serwisie xgielda.pl Ogłoszeń
  3. realizację obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia
  4. składane przez Ogłoszeniodawcę oświadczenia drugiej stronie transakcji
  5. działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od Xleasing
  6. działanie siły wyższej
 7. Określone w ust. 6 lit. e) i f) przesłanki wyłączenia odpowiedzialności Xleasing dotyczą m.in. niezależnej od Xleasing utraty danych zgromadzonych w Serwisie xgielda.pl spowodowanej losową i niemożliwą do przewidzenia oraz zapobieżenia awarią lub innym zdarzeniem losowym, jak również zawieszenia dostawy usług Serwisu xgielda.pl spowodowanej m.in. przerwą w dostawie energii elektrycznej do serwerów.
 8. Cała zawartość Serwisu xgielda.pl – tekst, grafika, oprogramowanie i inne materiały, a także układ i kompilacja tej zawartości są chronione odpowiednimi przepisami prawa. Serwis xgielda.pl zawiera materiały chronione prawem własności intelektualnej. Każde wykorzystanie, w tym dystrybucja, publikacja, reprodukcja, publiczne pokazywanie i inny sposób wykorzystywania zawartości znajdującej się na stronach internetowych Serwisu xgielda.pl bez zgody Xleasing jest zabronione.

VII. Opłaty za korzystanie z Serwisu xgielda.pl

 1. Rejestracja Konta w Serwisie xgielda.pl jest bezpłatna.
 2. Korzystanie przez Użytkownika ze swojego Konta w Serwisie xgielda.pl jest bezpłatne z zastrzeżeniem, że zamieszczanie Ogłoszeń w Serwisie xgielda.pl począwszy od dnia 14.09.2017 r., przedłużanie emisji Ogłoszeń w Serwisie xgielda.pl począwszy od dnia 14.09.2017 r. oraz Usługi Promowania Ogłoszeń realizowane są przy wykorzystaniu zakupionych przez Ogłoszeniodawcę Punktów.
 3. Zamieszczanie Ogłoszeń w Serwisie xgielda.pl przez Ogłoszeniodawców odbywa się w zamian za zgromadzone na Koncie Punkty.
 4. Ogłoszeniodawcy mogą korzystać z opisanych w Załączniku nr 2 Usług Promowania Ogłoszeń w zamian za zgromadzone na Koncie Punkty.
 5. Cennik Punktów oraz pakietów Punktów stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 6. W celu aktywacji Usług Promowania Ogłoszeń, Ogłoszeniodawca musi mieć zgormadzoną na Koncie odpowiednią liczbę Punktów.
 7. W celu zakupienia Punktów lub pakietu Punktów Ogłoszeniodawca korzysta z odpowiedniego panelu dostępnego na Koncie Serwisu xgielda.pl. Zakup Punktów lub pakietu Punktów jest realizowany za pośrednictwem usługi przelewy24.pl przelewem bankowym lub poprzez płatność kartą kredytową lub płatniczą (Visa, Mastercard, Maestro, JCB, Diners Club). Na potwierdzenie dokonanego zakupu Punktów lub pakietu Punktów Xleasing wystawia fakturę VAT, która będzie dostępna do pobrania przez Ogłoszeniodawcę ze swojego Konta w Serwisie xgielda.pl po sfinalizowaniu płatności.
 8. Xleasing zastrzega sobie prawo do bezpłatnego przyznawania dodatkowych Punktów Ogłoszeniodawcom w ramach realizowanych przez siebie promocji.

VIII. Prywatność i poufność

 1. Xleasing zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, której treść stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
 2. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane te dotyczą.
 3. Ogłoszeniodawcy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o treści Ogłoszeń, a także o zawartych w ramach Serwisu xgielda.pl umowach.

IX. Postępowanie reklamacyjne

 1. Ogłoszeniodawca ma prawo zgłaszać reklamacje w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Xleasing usług świadczonych w ramach Serwisu xgielda.pl, a także w związku z korzystaniem zasobów Serwisu xgielda.pl, w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym jego emisja powinna się zakończyć.
 2. Reklamacje należy zgłaszać Xleasing za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: gielda@xgielda.pl lub listem poleconym na adres Xleasing z dopiskiem "Serwis xgielda.pl".
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Ogłoszeniodawcy (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), numer Ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany), bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, a także okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, Xleasing zwróci się do Ogłoszeniodawcy o wskazanie dodatkowych informacji w zakreślonym terminie.
 6. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa powyżej, Xleasing zawiadomi o tym Ogłoszeniodawcę wskazując przewidywany termin wyjaśnienia sprawy.
 7. O rozstrzygnięciu reklamacji Ogłoszeniodawca zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres korespondencyjny posiadany przez Xleasing.
 8. Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Ogłoszenia lub Ogłoszeniodawcy nie będą rozpatrywane.

X. Dezaktywacja Ogłoszeń

Upływ okresu emisji Ogłoszenia, o którym mowa w art. III ust. 5 niniejszego Regulaminu oraz brak jego przedłużenia przez Ogłoszeniodawcę, jak również usunięcie Ogłoszenia przez Xleasing z przyczyn określonych w niniejszym Regulaminie, a także usunięcie Ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę, skutkuje zmianą statusu Ogłoszenia na Ogłoszenie Archiwalne. Ogłoszeniodawca może dokonać permanentnego usunięcia Ogłoszenia za pośrednictwem swojego Konta w Serwisie xigelda.pl.

XI. Czas trwania umowy i jej rozwiązanie

 1. Świadczenie usług przez Xleasing w ramach Konta w Serwisie xgielda.pl ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto, a Ogłoszeniodawca może tym samym rozwiązać umowę z Xleasing będąc zalogowanym na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji, lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: gielda@xgielda.pl. W takim przypadku, uiszczone na rzecz Xleasing opłaty za Punkty lub za pakiety Punktów nie podlegają zwrotowi na rzecz Ogłoszeniodawcy.
 2. Świadczenie usług przez Xleasing w ramach publikacji Ogłoszenia w Serwisie xgielda.pl skierowane jest wyłącznie do Ogłoszeniodawców, ma charakter terminowy i trwa przez okres 30 dni z zastrzeżeniem skorzystania przez Ogłoszeniodawcę z usługi przedłużenia emisji Ogłoszenia. Ogłoszeniodawca może w dowolnym momencie zakończyć emisję Ogłoszenia i tym samym rozwiązać umowę z Xleasing, będąc zalogowanym w panelu administracyjnym Ogłoszenia, poprzez wybranie odpowiedniej opcji lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: gielda@xgielda.pl. W takim przypadku, uiszczone na rzecz Xleasing opłaty za Punkty lub pakiety Punktów nie podlegają zwrotowi na rzecz Ogłoszeniodawcy.
 3. Ogłoszeniodawca będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w art. IV. ust 6. umowy odstąpić bez podania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Ogłoszeniodawca może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Ogłoszeniodawca aktywował emisję Ogłoszenia, tj. świadczenie usługi przez Xleasing zostało rozpoczęte.
 4. Xleasing zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Ogłoszeniodawcą, który nie przestrzega postanowień Regulaminu.
 5. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Xleasing, o której mowa w ust. 4. powyżej, Ogłoszeniodawca nie może dokonać ponownej rejestracji w Serwisie xgielda.pl bez uprzedniej, odrębnej i wyraźnej zgody Xleasing.

XII. Zmiany Regulaminu

 1. Regulamin, w tym Cennik, może zostać zmieniony przez Xleasing. O zmianach i o terminach ich obowiązywania, Xleasing poinformuje Użytkowników na stronie internetowej Serwisu xgielda.pl oraz drogą elektroniczną.
 2. Zmiany Regulaminu i Cennika wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej Serwisu xgielda.pl oraz poinformowania drogą elektroniczną Użytkowników. Usługi Promowania Ogłoszeń aktywowane przez Ogłoszeniodawcę przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą świadczone na dotychczasowych warunkach.
 3. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Serwisie xgielda.pl, licząc od chwili wejścia w życie zmiany Regulaminu, zostanie powiadomiony o tych zmianach.
 4. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Użytkownik powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: gielda@xgielda.pl, które będzie skutkować usunięciem Konta Użytkownika, a w przypadku Ogłoszeniodawców również rozwiązaniem umowy z Xleasing.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Xleasing, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu xgielda.pl, na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi w ramach Serwisu xgielda.pl będą rozstrzygane przez właściwy dla Xleasing sąd powszechny.
 3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Załączniki

 1. Załącznik nr 1 – Cennik
 2. Załącznik nr 2 – Usługi Promowania Ogłoszeń
 3. Załącznik nr 3 – Polityka prywatności
 4. Załącznik nr 4 – Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu

Załącznik nr 1 - Cennik

 1. Zamieszczanie Ogłoszeń w Serwisie xgielda.pl odbywa się w zamian za zakupione Punkty. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga wykorzystania przez Ogłoszeniodawcę 3 (trzech) zgromadzonych na Koncie Punktów.
 2. CENNIK Punktów:
  1. 1 Punkt za 1 zł – przy zakupie dowolnej ilości Punktów
  2. PAKIETY Punktów:
Ilość punktów w pakiecie Cena pakietu Cena za 1 punkt
500 punktów 475 zł 0,95 zł
1000 punktów 900 zł 0,90 zł
1500 punktów 1275 zł 0,85 zł
2000 punktów 1600 zł 0,80 zł
2500 punktów 1875 zł 0,75 zł
3000 punktów 2100 zł 0,70 zł
5000 punktów 2500 zł 0,50 zł

Zastrzegamy sobie prawo do organizowania akcji promocyjnych, które umożliwiają zakupy Punktów w cenie niższej niż podana powyżej.

Załącznik nr 2 – Usługi Promowania Ogłoszeń

 1. Zakupione przez Ogłoszeniodawcę Punkty można wykorzystać bezterminowo, na dowolne z poniższych Usług Promowania Ogłoszeń.
Nr Usługa Cena w zależności od okresu
1 dzień 7 dni 14 dni 30 dni
1 Pokazywanie logo Dostawcy na liście wyników wyszukiwania Opcja niedostępna Opcja niedostępna Opcja niedostępna 50 pkt
2 Promowanie 1 ogłoszenia na górze listy wyników wyszukiwania Opcja niedostępna 3 pkt 5 pkt 9 pkt
3 Wyróżnienie 1 ogłoszenia poprzez podświetlenie na liście wyników wyszukiwania Opcja niedostępna 1 pkt 2 pkt 3 pkt
4 Promowanie 1 ogłoszenia na stronie głównej w miejscu oferta dnia 20 pkt 100 pkt Opcja niedostępna Opcja niedostępna
5 Promowanie 1 ogłoszenia na stronie głównej w oferta tygodnia Opcja niedostępna 25 pkt 40 pkt Opcja niedostępna
6 Promowanie 1 ogłoszenia na stronie głównej w oferty promowane Opcja niedostępna 10 pkt 20 pkt Opcja niedostępna
7 Wykupienie bannera wyświetlanego na liście wyników wyszukiwania Opcja niedostępna 80 pkt 150 pkt 300 pkt
8 Promowanie wybranego 1 sprzętu w newsletterze do odbiorców firmowych z danej branży (dotyczy maszyn) lub do odbiorców firmowych (dotyczy samochodów) Jednorazowa wysyłka: 500 pkt
9 Rezerwacja całego newslettera (ilość sprzętów możliwa do wytypowania: max 10 sztuk) Jednorazowa wysyłka: 200 pkt
10 Promowanie ogłoszenia w katalogu targowym 1 ogłoszenie: 500 pkt

Zastrzegamy sobie prawo do oferowania powyższych usług za mniejszą ilość punktów niż ta podana powyżej.

Załącznik nr 3 – Polityka prywatności

 1. Serwis www.xgielda.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu, firma Xleasing Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, 81-757 Sopot, przy Władysława Jagiełły nr 7 lok. 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000334937.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 11. Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługuje IAB Polska. Jego treść została zaczerpnięta ze strony internetowej: http://wszystkoociasteczkach.pl/.

I. Zakres obowiązywania i zgoda na postanowienia

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Xleasing Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, 81-757 Sopot, przy Władysława Jagiełły nr 7 lok. 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000334937 (zwana dalej „Operatorem”).
 2. Zbiór danych Użytkowników został wpisany do rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez Operatora i prowadzony jest przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji, powołanego przez Operatora. Rejestr ten jest udostępniony do wglądu w siedzibie Operatora.
 3. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Operatora, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu xgielda.pl oraz powiązanych z nim usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak rejestracja w Serwisie xgielda.pl, zamieszczanie lub przeglądanie Ogłoszeń i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań. Wszelkie przedmiotowe działania podlegają odpowiednim przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych. Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 4. Użytkownik, który korzysta z Serwisu xgielda.pl lub korzysta z powiązanych z nim usług i narzędzi, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu Serwisu xgielda.pl oraz zrozumienie ich treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Serwisu xgielda.pl oraz niniejszą Polityką Prywatności.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że klikając w linki zamieszczone w Serwisie xgielda.pl może zostać przekierowany do zewnętrznych usług innych spółek, znajdujących się poza administrowanym środowiskiem Serwisu xgielda.pl, w których proces gromadzenia danych odbywa się poza bezpośrednią kontrolą Operatora. Polityka ochrony prywatności obowiązująca w usługach lub aplikacjach zewnętrznych podmiotów, znajduje zastosowanie w odniesieniu do danych pozyskanych przez te podmioty w przypadkach określonych poniżej.

II. Gromadzenie, pozyskiwanie i przechowywanie danych

 1. Dane konta i dane profilowe: Użytkownicy zakładający Konto w Serwisie xgielda.pl mogą zostać zobowiązani do podania konkretnych informacji, takich jak adres e-mail i hasło. Użytkownicy mają możliwość utworzenia profilu, który zawierać będzie dane, takie jak lokalizacja, imię i nazwisko, numer telefonu, oraz powiązane informacje, w tym zdjęcia załączone przez Użytkownika. W przypadkach zainteresowania ofertą Ogłoszeniodawcy utworzone Konto umożliwia kontakt pomiędzy Użytkownikami poprzez udostępniony formularz. Użytkownicy udostępniają informacje na swoich Kontach na własną odpowiedzialność. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko upublicznienia danych osobowych, w szczególności adresu lub dokładnej lokalizacji.
 2. Ogłoszenia i transakcje: Operator w ramach Serwisu xgielda.pl może przechowywać informacje, np. dane osobowe i kontaktowe niezbędne do umożliwienia kupującemu i sprzedającemu zawarcie transakcji, przesłanie wiadomości, komunikowanie się z innymi Użytkownikami i dokonywanie płatności za usługi świadczone przez Operatora w ramach Serwisu. Wszystkie dane konieczne do zamieszczenia Ogłoszenia wymagane będą także do utworzenia Konta. Informacje zamieszczane w Ogłoszeniach udostępniane są na własną odpowiedzialność Ogłoszeniodawcy. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko upublicznienia danych osobowych w Ogłoszeniu, w szczególności adresu i dokładnej lokalizacji.
 3. Obsługa Użytkownika: Operator w ramach Serwisu xgielda.pl może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z Operatorem, które są niezbędne do zrealizowania prośby Użytkownika i kontaktu z nim w razie konieczności. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika. Operator jest uprawniony do gromadzenia innych danych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.
 4. Dane gromadzone przez stronę www: Operator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np.: adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej Serwisu xgielda.pl.
 5. Uzupełnianie pozyskanych danych: Operator jest uprawniony do uzupełniania posiadanych informacji o Użytkownikach o dane uzyskane zgodnie z prawem od partnerów biznesowych i podmiotów zewnętrznych.

III. Adres IP, Pliki cookies i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych

 1. Operator jest uprawniony do gromadzenia w ramach Serwisu xgielda.pl danych za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Użytkownika. Piksele to niewielkie obrazy stanowiące część kodu strony internetowej, które umożliwiają innemu serwerowi, m.in. pomiar oglądalności strony, i często stosowane są wraz z plikami cookies. Kod strony śledzi, czy i kiedy (oraz na jakiej stronie) piksel został załadowany, dostarczając informacji, że Użytkownik obejrzał część lub całość danej strony.
 2. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Innymi słowy pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapewnienia przyjaznego korzystania z Serwisu xgielda.pl tak, aby możliwe było np. korzystanie z Serwisu xgielda.pl bez konieczności ponownego logowania się. Operator zbiera w ramach Serwisu xgielda.pl zarówno ciasteczka „stałe”, jak i „sesyjne”. Ciasteczka „stałe” przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy ciasteczka „sesyjne” są usuwane automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.
 3. Operator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy reklam lub rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronach internetowych Serwisu xgielda.pl. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności przyjętym przez te podmioty.

IV. Wykorzystanie zgromadzonych danych

 1. Operator jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w Serwisie xgielda.pl w następujących celach:
  1. zapewnianie obsługi Użytkownika, w tym zakładanie i zarządzanie Kontami Użytkownika, rozwiązywanie problemów technicznych i udostępnianie funkcji,
  2. dostosowywanie oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam, we właściwościach Serwisu xgielda.pl lub właściwościach usług podmiotów zewnętrznych,
  3. monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników np. wyszukiwane słowa kluczowe, zamieszczane Ogłoszenia oraz zarządzanie ruchem w Serwisie xgielda.pl,
  4. kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon,
  5. przeprowadzanie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług oraz
  6. egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Serwisu xgielda.pl, w tym zwalczanie oszustw i nadużyć.
 2. Operator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Serwisie danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

V. Udostępniania danych

 1. Operator może udostępniać gromadzone dane innym serwisom internetowym prowadzonym przez przedsiębiorstwo Operatora.
 2. Operator nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:
  1. Operator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, w którym to przypadku podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Serwisu xgielda.pl, a ich działania podlegają przepisom niniejszej Polityki Prywatności,
  2. Operator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym wspierającym Serwis w walce z oszustwami i nadużyciami w Serwisie xgielda.pl, w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu innych ewentualnych naruszeń Regulaminu Serwisu xgielda.pl zgodnie w wymogami prawa.
 3. W ramach przyjętej Polityki Prywatności Operator zobowiązuje się nie wypożyczać, ani nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jego części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach Serwisu xgielda.pl.
 4. Operator może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Serwis lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.

VI. Metody kontroli po stronie Użytkownika

 1. Wgląd, edycja i usuwanie danych: Użytkownicy, którzy utworzyli Konto lub zamieszczają na nim Ogłoszenia, mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w Serwisie xgielda.pl są poprawne. Dane Ogłoszeń mogą być modyfikowane lub usuwane przez Ogłoszeniodawcę w sekcji Moje Konto na stronie internetowej Serwisu xgielda.pl.
 2. Wybór podmiotów zewnętrznych: Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach Serwisu, np. Google Adwards, umożliwiają Użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na stronie http://www.youronlinechoices.com lub http://www.networkadvertising.org.
 3. Pliki cookies: Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (firmy stron innych nie bezpośrednio odwiedzane) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.

VII. Bezpieczeństwo

Wszystkie zbierane przez Operatora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Serwisem xgielda.pl, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Operatora wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

VIII. Zmiana postanowień

W razie konieczności Operator może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Prywatności. W takim przypadku art. XII. ust. 2 Regulaminu Serwisu xgielda.pl stosuje się odpowiednio.

IX. Dane kontaktowe

Pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności należy kierować na adres e-mail: gielda@xgielda.pl.

Załącznik nr 4 – Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu.

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie Konta lub publikacja Ogłoszenia) możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: xgielda@xgielda.pl. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):


Xleasing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Jelenia 23, 81- 598 Gdynia
gielda@xgielda.pl
Ja ................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu xgielda.pl. Data zawarcia umowy to ................................................ .

.